Tööstus 4.0 ja ettevõtte suutlikkuse kujundamine

Digitaliseerimine

Digitaliseerimise peamine eesmärk on parandada ettevõtte tulemuslikkuse näitajaid (toote omahind, toote kvaliteet, toote turule toomise aeg, tellimuse täitmise täpsus) ja suuta kaasas käia turu situatsioonide muutustega.

Digitaliseerimise analüüs toimub üle ettevõtte väärtusahela

Olulisemad digilahendused

Nimetus Valdkond
CRM Kliendisuhete haldamine
PLM/ERP Tootmisandmete haldamine ja ettevõtte ressursside planeerimine
LAN/Internet Võrgulahenduste kasutamine
CAQ Toote kvaliteedikontrolli digitaliseerimine
MES Tootmise ja töö soorituse jälgimise süsteem
MOMS Tootmisoperatsioonide juhtimise süsteem
CAD/CAM Raaljuhtimise ja -tootmise süsteem
CPS Tootmisprotsesside digitaliseerimine (sh CNC, DNC, SCADA jms)
WMS Ladude haldamise juhtimise süsteem
CMMS Seadmete hoolduse juhtimise süsteem
LIMS Kvaliteeditagamise ja kvaliteedikindlustamise süsteem (laboriandmete haldus)

Digianalüüsi tulemused

DIGIOLEMUS

Digitaliseerimise vahendite ja tehnikate kasutamise tase erinevate ettevõtte protsesside digitaliseerimisel väärtusahela ulatuses.

DIGIVAJADUS

Digivajaduse eesmärgiks on hinnata olemasoleva digitaliseerimise taseme vastavust ettevõtte vajadustega. Digiolemuse ja digivajaduse korrelatsioon või vastavuse täiuslikkus loob eeldused tulemuslikkuse saavutamiseks ettevõttes.

DIGIMUUTUS

Kajastab toimunud muutusi ettevõttes ajateljel (kvartali, poolaasta või aasta lõikes).

Digianalüüsi tasemed - hindamisskaala

Taseme number Taseme olemuse kirjeldus
1. Tase nõrk Ettevõte pole rakendanud digitaaltehnoloogiaid või puudub vajadus nende rakendamise järele
2. Tase keskmine Ettevõte on mõningal määral rakendanud erinevaid info-kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid erinevate protsesside automatiseerimiseks
3. Tase hea Ettevõte kasutab erinevate protsesside digitaliseerimist ja liigub Tööstus 4.0 arenduste suunas ettevõttele vajalikes valdkondades
4. Tase tugev Ettevõte liigub jõuliselt Tööstus 4.0 tehnoloogiate suunas ning mitmed horisontaalse ja vertikaalse väärtusahela protsessid on digitaliseeritud vajalikul tasemel erinevate IKT lahenduste abil (nii tarkvaraliselt kui riistvaraliselt)